Nieuw op de website .

22 mei 2013

Twee overzichten m.b.t. de familie van den Hoek zijn vernieuwd. Te weten de kwartierstaat van C.P. van den Hoek en de parenteel van Bastiaen van [den] Hoek. De Bastiaen die met 'van Hollant' trouwde, is volgens de trouwacte te Cuijlenburg geboren. Daar werd in het N.H. doopregister één 'Hoek' aangetroffen, kind van Ariën Bastiaense van Hoek en Theuntje Ariëns. Waarschijnlijk is sprake van samenleving.

Veel families te Cuijlenburg hadden een familienaam die verwijst naar de plaats van herkomst. De term 'Hoek' kan zeer wel betrekking hebben op een dorp / buurtschap in de omgeving van Cuijlenburg (Culemborg, Gld.).

6 augustus 2012

Aanvulling van de families Kornet / Cornet op basis van bevolkingsregister / gezinskaarten van de gemeenten "De Werken en Sleeuwijk" en Werkendam. Via het bevolkingsregister werd verbinding gelegd tussen de openbare gegevens vanuit de Burgerlijk Stand en de registers van de begraafplaatsen. Hiermee komt het totaal aantal personen met deze naam in de database op: 331 personen.

Parenteel van Cornelis Cornet

Op dezelfde wijze is de informatie m.b.t. de Ippels verder uitgebreid en meer samenhangend geworden. Nu in totaal 860 personen met de naam Ippel. Daarnaast zijn de overlijdensdata van 1843 en later vanuit de BS acten toegevoegd.

Parenteel Cornelis Uppel

Van de aanverwante families Bakkeren ('s-Gravenmoer)en Nederveen (Dussen) zijn (korte) stambomen gemaakt. De Nedervenen hebben een eigen website met een uitgebreide stamboom die tot in de middeleeuwen loopt. Klik hiervoor: Stichting (van) Nederveen

Parenteel Adriana van Nederveen

Mogelijk ten overvloede: de database / het bestand met alle personen bevat veel meer personen dan de diverse overzichten op deze website omvatten. Dit zijn slechts deelverzamelingen van onderling verwante personen, waarvan de verwantschap is vastgesteld. Bovendien bevat het bestand, bij verschillen, de meest actuele gegevens.

17 mei 2012

De database is updated. FamilySearch biedt op internet scans van o.a. Nederlandse originele acten aan. Middels deze bron zijn vanaf 1811 tot geboorten - 1902, huwelijken - 1922, overlijdens - 1942; de volgende families gecontroleerd en aangevuld (met ca. 1600 personen). Tevens is gechecked met de openbare gegevens van begraafplaatsen. Het vastleggen van getuigen zal het aantal dubbel geadministreerde personen hebben verhoogd. Niet altijd is het vast te stellen of het een al bekende gelijknamige persoon betreft. Als basis voor de spelling van namen, wordt de geboorteacte aangehouden.

Familie 'Van den Hoek' in de gemeente Leerdam; hiermee komt het totaal aantal personen met deze naam in de database op: 273 personen. De uitbreiding noopte tot actualiseren van de Parenteel van Bastiaen van den Hoek.

Familie Kornet / Cornet in de gemeenten "De Werken en Sleeuwijk" en Werkendam, hiermee komt het totaal aantal personen met deze naam in de database op: 264 personen. Nieuw is de deel - selectie Parenteel van Jacobus Cornet.

Familie Ippel in de gemeenten "De Werken en Sleeuwijk" en Werkendam, waarmee deze familietak op een totaal van 693 personen komt. Bij controle bleek dat data m.b.t. de Ippels die eerder waren overgenomen uit in de familie beschikbare documentatie data van akten betroffen. Dit is gecorrigeerd. Geactualiseerd is de Parenteel van Cornelis Uppel. De overlijdensdata van 1843 en later moeten nog worden gecontroleerd.

De stambomen van deze drie families zijn nu ook in grafische vorm te raadplegen, via de webpagina Selecties

De voornoemde gemeenten maakten niet altijd deel uit van de provincie Noord Braband. Bij registratie en correctie is zoveel mogelijk uitgegaan van de volgende staatsrechtelijke indelingen.

Republiek der Zeven Verenigde Provincien ....................................................... Holland

Bataafse republiek (19/01/1795 - 1801)
Vanaf 30/03/1799 - 21/06/1802 ...................................................................... Departement van de Dommel

Bataafs Gemenebest (1801 - 1806)
Vanaf 21/06/1802 ............................................................................................ Departement Holland

Koninkrijk Holland (1806 - 1810) .................................................................... Departement Maasland (ca. het huidige Z.H.)
(In 1809, na een Britse invasie, moest Holland al zijn gebieden ten zuiden van de Rijn overgeven aan Frankrijk.)

Keizerrijk Frankrijk (1810 - x/12/1813) ........................................................... Dep. des Bouches du Rhin

Slag bij Leipzig: 19 oktober 1813

Souvereine Vorstendom der Verëenigde Nederlanden (20/11/1813 - 1815) ..... Dep. des Bouches du Rhin
In Nederlands talige akten (in 1814) ................................................................. Dep. der Rhijnmonden
Vanaf 31/07/1814: vereniging met de zuidelijke Nederlanden ............................ Provincie Braband

Slag bij Waterloo: 18 juni 1815

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (x/03/1815 - 1831) ............................... Provincie Noord-Brabant
In Nederlands talige akten (Gem.Werkendam in 1815) ..................................... Provincie Zuid Holland (Kanton Heusden)
In Nederlands talige akten (Gem.Werkendam v.a. 1816) .................................. Provincie Noord-Brabant

Koninkrijk der Nederlanden (1831 - heden)

Door meerdere bezoekers aan de website zijn aanvullingen aangereikt; dank daarvoor. In het bijzonder aan de familie Houweling die het uit het oog verloren gezin van een tante (zuster van Willem Taal) documenteerde.

30 augustus 2011

C.P. van den Hoek had naast een natuurlijke vader een stiefvader. Zijn moeder huwde voor de tweede maal, nu met Florus Arie van Zanten. Van deze is de afkomst nagegaan en gedeeltelijk in dit bestand opgenomen. De familienaam werd niet altijd gelijkvormig opgeschreven; Santen, Zante en Zanten kwamen in deze tak voor. (Er bestaan nog vele varianten meer!) Verandering van spelling kwam ook voor tijdens het leven van één en dezelfde persoon. Het betreft in dit bestand in totaal 82 personen met deze namen.

De afstammingslijn van deze familie is bekend tot voor 1400. Dit is onderzocht en beschreven door anderen, bij hun publicaties wordt aangehaakt. Belangstellenden die verder willen raadplegen dan deze website gaat, geven we de volgende twee bronnen met links:

Rob Veldhuyzen van Zanten : Santenkraam Parentelen van meerdere takken "van (S)(Z)(X)an(c)te(n)".

W.A. Rönitz - van Santen : Parenteel van Arnt van Xan(c)ten (ged. 1370) De tak waarvan Florus Arie van Zanten deel van uitmaakte.

Met name in de gezinnen van Gerrit van Zanten (met Geertrui Vroegh), en hun zoon Hendrik (met Cornelia Kraaijeveld) zitten toevoegingen op deze bronnen.

15 juni 2011

Enige correctie en aanvulling t.a.v. Pasterkampen in de database. In het G.A. Zaanstad zijn gegevens van Catharina (Trijntje) Harda gevonden. Na haar huwelijk met een Jan Pasterkamp te Nieuwendam trouwde zij, als weduwe, tweemaal te Oostzaandam. Werd oorspronkelijk gedacht dat zij huwde met Joannes Casparuszn Pasterkamp, kort na haar eerste huwelijk overleed haar echtgenoot Joannes Gerarduszn Pasterkamp.

Naast het raadplegen van archieven vond afstemming plaats met 'collega's' die zich richten op inwoners van de Zaanstreek respectievelijk Urk.

5 juni 2011

Door andere activiteiten is de website meer dan een jaar niet updated. Nu is het weer zover.

Op zoek naar onbekende familieleden van grootvader de Leeuw, zijn alle personen geboren in Amsterdam eo. na 1811 > 1910 gechecked en in de database opgenomen. Zo kunnen ook andere belangstellenden voor "de Leeuw" iets aan het werk hebben. Dit betekent een uitbreiding met ca. 1700 personen. Personen met de familienaam "de Leeuw": 1061.

Naar aanleiding van een signaal vanuit de 'Werkgroep Genealogie Urk' zijn correcties aangebracht in de gegevens betreffende de Pasterkampen uit Amsterdam - noord. Tevens vond een aantal aanvullingen plaats, met name rond Gerardus en Casparus Pasterkamp.De desbetreffende selecties (overzichten)zijn geactualiseerd.

M.b.t. Elias Tael, die in de 17e eeuw te Amsterdam tussen de Warmoesstraat en de Oude Kerk woonde, zijn aanvullende gegevens gevonden inzake zijn onroerend goed. Het Stadsarchief Amsterdam beschikt over transportacten van verkoop door erven van Elias. Hierover meer: zie .

Mogelijk ten overvloede: de database bevat veel meer personen dan de diverse overzichten op deze website omvatten. Dit zijn slechts deelverzamelingen. Bovendien bevat het bestand, bij verschillen, de meest actuele gegevens.

22 februari 2010

De nestor van de familie 'van den Hoek' (C.P. van den Hoek) heeft naar aanleiding van de vraag zijn boek over zijn deelname aan het verzet in de tweede wereldoorlog laten herdrukken. Het boek beschrijft crossings door de frontlijn gedurende de periode 1944-1945. Voor zijn deelname aan deze 'Biesbosch Crossings' werd hij onderscheiden als Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse.

De familietak van mijn grootmoeder aan vaderszijde is verder uitgewerkt: de familie Pasterkamp. De oudst bekende Pasterkamp komt uit Vollenhove. Jan Pasterkamp en zijn vrouw Elisabeth Schoenmakers verhuisden vandaar naar Durgerdam (Gemeente Ransdorp) aan het IJ. Zijn kleinzoon Jan Jansz Pasterkamp - de jonge - verhuisde op zijn beurt naar Urk. Zo ontstonden twee takken Pasterkamp. Mijn grootmoeder Aaltjen Willems Pasterkamp kwam uit de tak op Urk. De Durgerdamse tak waaierde uit naar oa. Nieuwendam.

De afkomst van grootvader - moederszijde - de Leeuw is updated op basis van gegevens uit het stadsarchief te Amsterdam.

Het bestand is na september 2009 ca. 12% uitgebreid.

17 oktober 2009

De homepage is opnieuw gebouwd, nu met behulp van css's. Daarbij is een 'navigatiekolom' aangemaakt, waardoor het bestand, en de diverse overzichten met een of twee klikken minder bereikbaar zijn. Tevens is een aparte pagina met aangetrouwde families opgenomen. Deze is nog niet volledig. Aangetrouwde familieleden aan het "gezin v.d. Hoek - Visser", indien je het voorgeslacht op de site wenst: geef per email de namen en geboorte-/overlijdensdata van je ouders en grootouders op. Dan kan er van deze kant verder worden gepuzzeld.

26 september 2009

Er is een aantal stamreeksen aan de site toegevoegd, van aangetrouwde families. Het betreft naast de eerder gepubliceerde familie van Strijen: van der Steen, van Alphen, Spits, de Vries, Brouwer, Hildering, van der Aa, en Klap. Zij haakten aan bij het gezin van Jacobus Johanneszn Taal en Aaltjen Pasterkamp.

De twee aangetrouwde dames de Vries hadden een gemeenschappelijke voorvader.

15 september 2009

De Werkendamse familie 'van den Hoek' is nog een generatie verder terug in de tijd bekend; het echtpaar Bastiaan van den Hoek en Johanna van Holland. Bastiaan is bezien de geboortedatum van hun kinderen waarschijnlijk van voor 1725. Zie de database danwel de genealogie van Bastiaan.

Lopik en omgeving kennen meerdere van den Hoeken. Een groep afstammend van ene Jan van den Hoek is opgenomen. Zie oa.zijn genealogie. Eventuele verwanschap met de Werkendamse familie is niet bekend.

De afstamming van grootvader Jan de Leeuw is verder verkend op basis van gegevens van het stadsarchief van Amsterdam. Zie oa. de genealogie van Jan de Leuw, afkomstig van Stokholm.

De voorouders van de aan de familie Taal verwante familie van Strijen (beiden Den Helder) zijn uitgezocht. Zie oa. de genealogie van Jan Coenen van Strijen.

In de Oude Kerk te Amsterdam liggen vader en zoon Elias Tael begraven. Elijas de oude was afkomstig uit Delft. Zij stammen echter af van de familie Tael te Brielle.

15 februari 2009

Op basis van gegevens van het Haags gemeentearchief zijn mensen met de naam Taal in het bestand opgenomen. Hiertoe zijn de acten m.b.t. geboorte, huwelijk en overlijden geraadpleegd. De registers zijn tot de 'privacyperioden' (1907, 1933, 1957) verwerkt. In de laatste gang zijn de overlijdens doorgenomen, hetgeen nog een aanzienlijk aantal aanvullingen heeft opgeleverd. Alsmede enkele majeure correcties. Samen met degenen uit andere bronnen zijn er nu in totaal 2177 Taal'en, in het bestand opgenomen. Niet allen zijn 'verbonden' aan de stamboom, maar de overgrote meerderheid kent een bekend-onderling-verband.

De kwartierstaat van W. Taal is updated. evenals de parentelen van Heyndrick Tael. Waarom Aldfaer in de grafische parenteel aanzienlijk minder personen verwerkt is mij niet bekend......helaas.

Het deel van de Jager's werk over de Brielsche Vroedschap dat betrekking heeft op de burgermeestersfamilie Tael is in de site opgenomen.

14 december 2008

De familie Tael te Brielle is updated. Een schema en een genealogie in tekst zijn beschikbaar. Zie op de pagina familie Tael / Taal. De oudst bekende Tael woonde in Brielle.

26 november 2008

Gegevens van families Tael / Taal te Brielle, de provincies Zeeland en Utrecht zijn toegevoegd.Op de site zijn deze aanvullingen enkel in schematische overzichten te raadplegen.

Ook de Brabantse Taal'en zijn nu in schema te zien, evenals het nageslacht van Heyndrick Tael.

Alle schema's zijn te benaderen via de webpagina van de familie Tael / Taal

11 november 2008

De huwelijken van manlijke Taal 'en in Den Haag / Scheveningen tot 1933 zijn toegevoegd. Evenzo de overlijdensdata tot 1833.

De Taal 'en geboren/gedoopt in de periode voor 1811, zijn vergeleken met de publicatie van Dr. A.W.E. Dek : De bevolking van Scheveningen. Hierbij zijn de gegevens evt aangepast en aangevuld. Deze publicatie is te raadplegen bij de HGVS.Voor het goede begrip: dit is een secondaire bron. Primair zijn bijvoorbeeld het bevolkingsregister, en kerkelijke doopregisters. Indien een persoon qua bestaan enkel door een secondaire bron wordt ondersteund, wordt dit vermeld in rapporten en selecties op basis van de database.

Ook in Brabant wonen Taal 'en. Met name in de regio Bergen op Zoom en Breda leven ook wat leden van het geslacht Taal. Naar mij bekend ging vanuit Scheveningen "Pieter Taal geb ca 1783" in zijn 2e huwelijk - met Neeltje Barendse - daar wonen. Met deze tak van de familieboom is een klein begin gemaakt.

Door de bovengenoemde acties is het totaal aan leden van de families Taal op deze site nu bijna 1800. In totaal omvat het bestand ruim 9700 personen. Tevens zijn de volgende rapporten vernieuwd: Parenteel Heyndrick Tael alsmede de Kwartierstaat Willem Taal.

In september 2008 is de eerste website beëindigd. Bezoekers aan www.ataal.nl worden doorgeleid naar het domein .eu. Het adres "www.ataal.nl" wordt actief gehouden.

15 april 2008

Het ledenbestand van de families Taal in Den Haag / Scheveningen is verder uitgebreid. De geboorten van Taal 'en, vastgelegd in het Gemeentearchief aldaar tot 1907, zijn opgenomen. Evenals de huwelijken in deze families tot 1913. Andere Taal 'en die zoeken naar hun voorouders kunnen hierbij aanhaken.

Ten aanzien van de verwante familie Mandemaker is een aantal aanvullingen en correcties verwerkt. Deze zijn aangegeven door Wiecher Mandemaker. Waarvoor dank!

Onder stimulans van het schrijven aan de familiehistorie is uitbreiding geraliseerd inzake twee andere aanverwante families; van den Berg en Post. Deze families kennen meerdere onderlinge banden. De tweede vrouw van mijn grootvader aan vaders zijde was daarvoor gehuwd met een Post van Urk. (Jan Maartensz (1858 - 1897), ooit een van de "sterkste mannen van Urk") De kinderen gingen deel uitmaken van het nieuwe samengestelde gezin. Dit alles leidt tot twee nieuwe selecties betreffend beide families.

De uitbreidingen van de laatste maanden hebben geleid tot een verdubbeling van het bezoek aan deze site. (exclusief zoekmachines en grabbers) Het bezoek uit amerika blijft dit jaar domineren.

Sinds de start van deze editie van de website is de omvang van het personenbestand bijna verdubbeld; nu ca 8800. Dat vereist een vernieuwde namenlijst.

28 februari 2008

Intussen wordt duidelijk dat Den Helder één van de plaatsen is waar leden van de familie Taal 'langstrekken' en voor een deel zich meer duurzaam vestigen. Teneinde de familiaire context verder in beeld te krijgen, is het totaal van "Taalen" dat in de 19e eeuw in Scheveningen woonde doorgewerkt. Hiertoe werden op basis van de 10-jaarsoverzichten in het Haags Gemeente-archief, de huwelijksacten en geboorte-acten opgezocht. Op 2 x 2 stuks na zijn alle acten aangetroffen.

Het resultaat is dat het aantal personen met de naam Taal / Taale / Tael met een kleine 1000 is toegenomen tot bijna 1500. Inclusief aanverwanten betekende dit een uitbreiding met 3100 pers. De getuigen bij geboorten en huwelijken zijn hierbij eveneens in het bestand opgenomen. Dit heeft enige doublure van personen tot gevolg, maar ondanks dit, en de 'beroepsgetuigen' van Den Haag, is gekozen voor de informatiewaarde. Vaak treden grootouders en verwante / bevriende personen als getuige op. [Overigens ziet het er naar uit dat het aandeel doublures beperkt is; hoogstens 1 á 2 procent.]

Over de over- / grootouders is aanvullende informatie verworven. Deze zal mede een basis zijn om de familiehistorie verder uit te werken.

In volgende updates van de website zal het bestand worden uitgebreid tot de publicatie-deadlines die de achieven hanteren. De belangstelling voor deze informatie is toenemend, blijkens de bandbreedte. Waarbij - exclusief de engines - dit kalenderjaar het bezoek uit de USA 3 á 4 maal van dat uit eigen land is.

Tot slot dank aan collega hobby-isten voor aanvullende informatie en correcties! Links naar hun eventuele sites zijn op de betreffende pagina opgenomen.

27 october 2007

Meerdere aanvullingen en correcties gerealiseerd. Database bevat nu gegevens m.b.t. 4875 personen.

Een webpagina met een namenlijst is toegevoegd. Hierop kan de bezoeker op de combinatie "achternaam - voorna(a)m(en)" zien of er een persoon met een dergelijke naam in het bestand zit.

16 october 2007

Bij een andere provider [Strato] is een tweeling-website geopend met de extensie .eu. Daarnaast is de beschrijving van de familiehistorie in een eigen domein geplaatst. Deze is uiteraard ook direct benaderbaar, onder www.famtaal.nl.

Van het entree-gedeelte van de website is het ontwerp vernieuwd. Inhoudelijk is de database met stamboomgegevens updated en uitgebreid tot 4775 personen. Inzake de familie-historie is het hoofdstuk rond de grootouders Taal onderhanden.

 

 

Nieuw op de website versie 1.

11 juli 2007
Aan de beschrijving van de familiehistorie zijn recentere edities over de familie Taal, en de (Over-) Grootouders de Leeuw toegevoegd.

20 mei 2007
Het is leuk om de eigen stamboom uit te zoeken en de bijbehorende persoonsgegevens te verzamelen. Om het een en ander meer "levend" te maken wordt in een aantal hoofdstukjes de familiehistorie van de Taal'en in Den Helder beschreven. Werkende weg worden versies van de diverse hoofdstukken op de site geplaatst. De bedoeling is om bij het schrijven volgtijdelijk de generaties terug te gaan.

8 maart 2007
Er is een volgende uitbreiding van ruim 1200 personen op de site gepubliceerd. Dit naar aanleiding van documentatie ter beschikking gesteld door C.P. v.d. Hoek. Deze gaf aanvullingen zowel als aanleiding tot verder uitzoeken. Ook een engelstalige tekst vanuit een amerikaanse tak van de familie Ippel komt uit deze bron.

Vernieuwd zijn/worden de parenteel van de familie Ippel, en de kwartierstaat van J. Visser.
Voorts is de site uitgebreid met een sitemap, en een nieuwe selectie.

dec 2006
Ten opzichte van de eerste editie van deze site, is een aantal aan de familie van den Hoek verwante families nader uitgewerkt. Hiermee zijn aan de database ca. 1300 personen toegevoegd, waarvan de teller intussen op ruim 3400 personen staat.

Het betreft de families: Cornet, Visser en Ippel. Door de decennia heen leven deze families in Werkendam of directe omgeving. Zoals vaker het geval is bij 'honkvaste' mensen, zijn meerdere verbindingen tussen de verschillende families ontstaan. Maar gaat men eenmaal weg, dan is het nogal eens ver-weg. (Iets dat in het heden nog weleens is/wordt herhaald.) In de staat Michigan leeft in ieder geval een "schaduw familie" van Ippels respectievelijk Vissers. Aanverwante families zijn indeze 'de Graaff' en 'van Drunen'. Een aantal amerikaanse Ippels is in de database opgenomen. Wat de amerikaanse takken betreft, is meer informatie te vinden bij Klaas de Graaff, die een website met name over de gelijknamige familie ontwikkelt. Op deze site staat naast persoonsgegevens ook achtergrondinformatie over bepaalde gezinnen.

Bij het zoeken naar de familierelaties, zijn ook wat 'losse' clusters ontstaan. Mogelijk worden die later aangehaakt aan de ketens van familieleden. Aanvullingen zijn en blijven welkom: Email. De kernen van onze families worden in oa. de vorm van kwartierstaten aangeboden. Deze kwartierstaten gaan uit van de wederzijdse ouders. Dit zijn eigenstandige html-documenten waarbinnen men kan doorklikken op personen. De kwartierstaten van pa & ma van den Hoek zijn naar aanleiding van de uitbreidingen, vernieuwd.
Daarnaast wordt een aantal specifieke selecties gemaakt en gepubliceerd.

Tenslotte is een aantal wijzigingen/correcties op eerdere vastlegging doorgevoerd. Dit oa. naar aanleiding van ontvangen reacties. Waarvoor dank!

 

Versie 2 d.d. 22 mei 2013.